Global South-South Development (GSSD)

Expo 2022

search
ร่วมประกวด
คำขวัญ
แสดงความคิดสร้างสรรค์
ในโอกาสที่ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022

กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อเปิดตัวนิทรรศการออนไลน์ของไทย (Thailand Virtual Exhibition) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

  ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) จัดงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” งาน GSSD Expo 2022 ซึ่งเป็นงานระดับโลกโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre – UNCC) กรุงเทพฯ งานดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศต่าง ๆ ของ ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี (South-South and Triangular Cooperation) ซึ่งรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาและทุกองค์กรภายใต้ระบบสหประชาชาติ ทั้งนี้ งาน GSSD Expo ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๑ และเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

 

  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงาน GSSD Expo 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงบทบาทที่แข็งขันด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ของไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular Green Economy – BCG) ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวในยุคหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

 

  เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ติดตามและเข้าร่วมงาน GSSD Expo 2022 คณะเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อเนื่องไปจนถึงกิจกรรมหลักแบบตัวต่อตัว (in person) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมสำคัญที่ไทยจะดำเนินการคือการจัดทำนิทรรศการออนไลน์ (Thailand Virtual Exhibition) ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ GSSD Expo 2022 ผ่านการแข่งขัน ๓ รายการ ได้แก่ (๑) การประกวดคำขวัญ (๒) การประกวดภาพถ่าย และ (๓) การประกวดคลิปวีดิทัศน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานและการเป็นเจ้าภาพของไทยในวาระสำคัญนี้ โดยผู้สนใจแต่ละคนสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า ๑ รายการ ตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่กำหนด

กิจกรรมการประกวดคําขวัญ

เชิญชวนส่งคําขวัญเข้าประกวดในโอกาสที่ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022 ภายใต้หัวข้อ  “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี ในการฟื้นฟูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 และเผยแพร่ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ประชาชนที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยม / ปวส/ ปวช. นักศึกษา มหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป

๒. หลักเกณฑ์การประกวด

๒.๑
ประชาชนที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยม / ปวส./ ปวช. นักศึกษา มหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป
๒.๒
ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดใด ๆ มาก่อน
๒.๓
ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
๒.๔
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน ๑ คําขวัญ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
๒.๕
คณะผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณารับผลงานแข่งขันที่ขัดต่อเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ ที่กําหนด
๒.๖
ผู้เข้าแข่งขันที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว
๒.๗
ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของกรมความร่วมระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ และ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีสิทธิ์ที่จะใช้และเผยแพร่ รวมทั้งให้เจ้าภาพร่วมและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดงาน GSSD Expo ภายใต้การกํากับดูแลของ กรมความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตามขอบข่ายนิทรรศการออนไลน์ของไทยการจัดงาน GSSD Expo และที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน

๓. เกณฑ์การตัดสิน ( ๑๐๐ คะแนน)

๓.๑
มีเนื้อหาอยู่ภายใต้ขอบข่าย/หัวข้อที่กําหนด (ตามข้อ กิจกรรมการประกวดคําขวัญ) (๒๐ คะแนน)
๓.๒
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๒๐ คะแนน)
๓.๓
ความงดงามของภาษา (๒๐ คะแนน)
๓.๔
มีจํานวนคําไม่เกิน ๔๐ คํา (๒๐ คะแนน)
๓.๕
องค์ประกอบอื่น ๆ อาทิ ความเรียบร้อย การสะกดคํา การใช้ภาษาไทยถูกต้อง โดยอาจมีภาษาอังกฤษประกอบ ได้ที่ชัดเจน เหมาะสม ฯลฯ (๒๐ คะแนน)

๔. รางวัลการประกวดคำขวัญ

๔.๑
รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ๒ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๔
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

๕. กำหนดการ

๕.๑
เปิดลงทะเบียนและอัพโหลดคําขวัญ ตั้งแต่วันที่ วันนี้ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๕.๒
คณะกรรมการคัดเลือกคําขวัญ ๕๐ อันดับแรก ช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๕.๓
ประกาศผู้ชนะการประกวดคําขวัญ ในวันเปิดตัว Thailand Virtual Exhibition ช่วงปลายเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

***การส่งผลงานเข้าแข่งขัน ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้ว***

SLOGAN CONTEST

register & questions

As we build back from the crisis, international
cooperation is more crucial than ever